1. RAZVOJ EFIKASNE I TRANSPARENTNE GRADSKE UPRAVE

Razvoj efikasne i transparentne gradske uprave moguće je osigurati putem učinkovite administracije, podizanjem efikasnosti i kvalitete rada gradskih službenika, unapređenjem usluga i usmjerenošću prema građanima. Transparentnost rada, moguće je, među ostalim, uspostaviti javnom, online objavom akata, odluka, rješenja i brojnih drugih dokumenata te interakcijom s građanima posredstvom kanala dvosmjerne komunikacije.

1.1. Podizanje efikasnosti rada gradskih službenika

 • Uvođenje sustava ocjenjivanja i nagrađivanja službenika s ciljem dodatne stimulacije na rad te kvalitetnog i ažurnog rješavanja dodjeljenih poslova i zadataka. Ocjenjivanje će provoditi pročelnici odjela početkom godine za prethodnu na temelju kriterija koji će biti uređeni posebnim pravilnikom.

1.2. Transparentnost javne nabave

 • Pokretanje postupka javnog savjetovanja sa zainteresiranim javnim subjektima prije pokretanja natječaja u javnoj nabavi.

 • Objava zapisnika o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda.

 • Uspostavljanje registra ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi.

 • Imenovanje osobe koja će samostalno vršiti provjere i poduzimati potrebne radnje protiv prijevara i nepravilnosti u radu i koja će zaprimati prijave od strane pravnih i/ili fizičkih osoba o nepravilnostima u radu i sumunjama na prijevaru (u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru).

 • Javna objava popisa gospodarskih, odnosno pravnih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

1.3. Automatizacija rada službi u gradskoj upravi

 • Uspostavljanje sustava e-uprava sa svrhom automatiziranja rada svih gradskih službi putem kojeg će biti moguće elektronskim putem ishodovati rješenja, dozvole, potvrde i druge dokumente.

1.4. Participacija građana u odlučivanju i radu gradske uprave

 • Participacija u izradi proračuna kroz kreiranje obrasca za popunjavanje i dostavu prijedloga i savjeta građana s ciljem ostvarivanja ušteda.

 • Uključivanje građana u e-savjetovanje.

 • Transparentan proračun prema građanima i vidljivost troškova po svim stavkama i projektima.

 

1.6. Online sjednice Gradskog vijeća

 • Praćenje sjednica Gradskog vijeća uživo putem službene stranice Grada.

 

2. DEMOGRAFIJA, DJECA I MLADI

Grad Solin je, prvenstveno zahvaljujući migraciji mladog stanovništva odnosno doseljavanju mladih obitelji zbog povoljnih stambenih mogućnosti, zadnjih godina postao grad s najvećim prirodni prirastom, to jest većim brojem rođenih nego umrlih. Pa iako se solinska gradska vlast zove prijateljem djece, u praksi nisu pronašli rješenja za kvalitetu života te iste djece.

Rad na podizanju kvalitete i dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranje javnog gradskog prijevoza za srednjoškolce te stipendiranje srednjoškolaca i studenata samo su neki od uvjeta kojima će se grad Solin u budućnosti nametnuti kao mjesto u koje će mlade obitelji dolaziti u potrazi za kvalitetnim i ugodnim životom.

Programska rješenja NLM-a:

 • Poticanje izjednačavanja cijena gradskih i privatnih vrtića što će roditeljima djece predškolske dobi uvelike olakšati financiranje predškolske naobrazbe jer djeca i roditelji ne smiju biti u financijski nepovoljnijem položaju zato što u gradskim vrtićima nema mjesta

 • Izgradnja gradskih vrtića i jaslica obzirom na sve veći broj djece koja nisu upisana u gradske vrtiće

 • Novčana potpora za roditelje udomitelje na području grada

 • Subvencioniranje pokaznih karata za sve redovne studente grada Solina

 • Planiranje izgradnje prve srednje škole i nove osnovne škole u gradu Solinu

 • Sudjelovanje u obnovi područne škole Kučine

 • Rad na povećanju naknada za svako novorođeno dijete u gradu

 

3. KOMUNALNI I INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Stupanj razvijenosti infrastrukture u Solinu je različit, ovisno o području koje se razmatra. Centar grada je najrazvijeniji dok pojedini dijelovi još uvijek nemaju izgrađen sustav kanalizacije. Osim toga, potreban je rad na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, izgradnji nogostupa i pristupnih cesta, parkirališta i brojnih drugih elemenata primarne infrastrukture.

Osnovni plan razvoja :

 • rad na dovršetku kanalizacijske mreže

 • gradnja alternativnog izlaza iz Vranjica (preko Građe d.d.)

 • određivanje lokacije, izrada projekte dokumentacije i izgradnja nove gradske tržnice

 • izgradnja gradskog trga

 • rješavanje problema nogostupa i prilaznih puteva do osnovne škole Vjekoslav Parać u sv. Kaju (proširenje Ulice sv. Nikole i Ulice Dudini do uljare- proširenje postojeće ceste i izgradnja nogostupa)

 • uređenje Dioklecijanove ulice

 • uređenje Ulice Marka Marulića

 • uređenje Ulice Joze Kljakovića Šantića

 • postavljanje javne rasvjete na šetnici duž rijeke Jadro (od Gašpine mlinice do Doma kulture ”Zvonimir”)

 • uređenje šetnice od Majdana do Mravinačkog gaja

 • povećanje nadzora i rješavanje problema komunalnog nereda (divlja odlagališta)

 • proširenje dostupnosti širokopojasnog interneta

 

4. OSNAŽIVANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Poduzeća su generator gospodarskog rasta, a mikro i mala poduzeća u ukupnom broju hrvatskih poduzeća zauzimaju 99,7%.Gospodarstvo Solina u najvećoj mjeri ovisi o poslovnoj aktivnosti srednjih i velikih poduzeća, dok su mikro i mala poduzeća manje zastupljena u odnosu na okolne gradove u Županiji. Dodatan problem stvara i nepostojanje poduzetničke potporne institucije koja bi potaknula rad postojećih te edukaciju, razvoj i osnivanje novih poduzeća.

4.1. Uspostavljanje poduzetničkog centra i poduzetničke zone

 • ”One stop shop” koji služi detaljnom informiranju i savjetovanju postojećih i budućih poduzetnika.

 • Izrada projekata i ekonomskih analiza te prijava na natječaje za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova.

 • Proglašavanje, izgradnja i uspostavljanje poduzetničke zone te rad na privlačenju poduzetnika u zonu kombinacijom različitih faktora (prirezi, komunalni doprinosi i sl.)

4.2. Dodjela poslovnih prostora poduzetnicima početnicima po povoljnim uvjetima

 • Neiskorišteni gradski objekti putem natječaja dodjeljivali bi se poduzetnicima početnicima uz povoljne uvjete za prve tri godine poslovanja.

4.3. Poticaj razvoju poduzeća u deficitarnim djelatnostima

 • Poticanje razvoja tradicijskih, deficitarnih ili proizvodnih obrtničkih djelatnosti putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava po unaprijed određenim uvjetima.

 

5. RAZVOJ I ISKORIŠTAVANJE TURISTIČKOG POTENCIJALA

Grad Solin je u 2019., posljednjoj relevantnoj godini u smislu razmatranja turističkog prometa zabilježio ukupno 41.322 dolaska i 100.804 noćenja, što je iznimno loš rezultat u usporedbi s okolnim gradovima i obzirom na potencijal koji Solin kao turistička destinacija ima.

Razvidno je loše upravljanje turističkim atrakcijama i infrastrukturom, nedovoljna količina turističkih sadržaja, nerazvijenost selektivnih oblika turizma i nedostatna ulaganja u promociju i brendiranje destinacije.

5.1. Razvoj turističke infrastrukture

 • Izgradnja biciklističke i moto staze na podrucju kave i povezivanje staza sa susjednim jedinicama lokalne samouprave; izgradnja trim staze na potezu između Kučina i Mravinaca.

 • Davanje u koncesiju gradskog zemljišta s namjenom izgradnje kamp odmorišta.

 • Implementacija informacijsko-komunikacijske tehnologije u korištenju usluga sa svrhom podizanja kvalitete života domicilnog stanovništva uz istovremeno poboljšanje turističkog iskustva.

5.2. Poticanje razvoja selektivnih turističkih oblika

Jačanje razvoja održivih turističkih oblika poput:

 • Eko i ruralnog turizma kroz poticanje poljoprivrede i stočarstva i organizaciju sajmova s ponudom lokalnih proizvoda (hrana, piće, suveniri, umjetnička djela, itd.).

 • Kulturnog turizma kroz valorizaciju starohrvatske baštine i dodatan rad na njezinoj zaštiti i očuvanju te stvaranje nacionalne i međunarode prepoznatljivosti u kulturološkom kontekstu.

 • Pametnog turizma kroz automatizaciju procesa i razvoj aplikacija za pametne telefone čime je moguće dodati vrijednost i povećati zadovoljstvo posjetitelja kroz autentična iskustva i povezivanje s lokalnim stanovništvom, olakšavajući razumijevanje lokalne kulture.

5.3. Umrežavanje i zajedničko djelovanje stakeholdera u destinaciji

 • Osnaživanje poduzetništva u turizmu.

 • Izrada posebne web stranice sa kompletnom turističkom ponudom Solina (receptivni sadržaji, trgovine, ugostiteljski objekti, tvrtke sa ponudom u turizmu, itd.).

 • Poticanje suradnje među svim dionicima u destinaciji u svrhu kreiranja jedinstvenog turističkog proizvoda.

 • Zajednički rad svih dionika u području promotivnih aktivnosti s ciljem postizanja što veće vidljivosti i dosega većeg broja turističkih tržišta.

 

6. SPORT

Hrvatska bilježi poražavajuće statističke podatke vezane uz pretilost djece i mladih. Ovo dovodi do potrebe poticanja svih, a ponajviše navedenih društvenih skupina na tjelovježbu i sportske aktivnosti. Grad Solin ima brojne sportske klubove i udruge u profesionalnom i amaterskom sportu, međutim brojni sportaši, a naročito djeca još uvijek treniraju u neadekvatnim uvjetima i nedovoljno je sportskih sadržaja.

Programska rješenja NLM-a:

 • Podizanje iznosa kojim se sufinancira Soliska zajednica športova za dodatnih milijun kuna. Riječ je o namjenskim sredstvima koja će se koristiti isključivo za financiranje opreme i natjecanja za sportaše do 18 godina starosti.

 • Izgradnja sportskih terena u svim mjesnim odborima.

 • Osiguranje besplatnih zdravstvenih specijalističkih pregleda za sve sportaše s područja Grada Solina.

 • Poboljšanje komunikacije između i odsjeka za upravljanje gradskim sportskim objektima u svrhu bolje raspodjele termina i sikorištenosti kapaciteta u gradskim dvoranama i igralištima.

 • Izgradnja nove tribine za NK Solin kroz javno-privatno partnerstvo.

 • Podizanje razine svijesti o važnosti tjelovježbe i sporta kod građana različitih životnih dobi.

 • Poticanje, promicanje i sudjelovanje u organizaciji različitih sportskih događaja.

 

7. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA

 • Povrat prireza za umirovljenike.

 • Omogućavanje besplatnog rekreacijskog programa umirovljenicima.

 • Subvenconiranje zapišljavanja osoba s invaliditetom.

 • Osiguranje novčanih potpora za djecu s posebnim potrebama i invaliditetom.

 • Povećanje sigurnosti građana kroz povećanje proračunskih sredstava namijenjenih za DVD Solin i Vranjic.

 

 

nlm